Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho, ktorým je
Ing. Tomáš Opravil, IČ: 76508731, DIČ: CZ8507124142 sídlem: Sibiřská 55, 62100 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v Obchodných podmienkach. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v Obchodných podmienkach. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatí od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä. Názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste.

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov pre spotrebiteľov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym skladovaním. Tovaru taktiež nemožno reklamovať pre vadu, pre ktorú bola poskytnutá zľava.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím na upresnením v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

3. Záručné podmienky

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adrese admin@vlasylacno.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je

Ing. Tomášem Opravilem
Sibiřská 55,
62100 Brno

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Spolu s uplatnením reklamácie uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu, doporučujeme uviesť aj Vami požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnenom úkone na nich. Vzhľadom k tomu, že samotný ľudský vlas je obzvlášť citlivým materiálom a akýmkoľvek úkonom je ho možno narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď, pričom mieru zmeny štruktúry nie je možné z povahy samotného tovaru určiť. Kupujúci preberá zodpovednosť za použitie výrobku.

Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite vlastnej danému predávanému typu, druhu a prevedeniu vlasov. Z hygienického dôvodu nie je možné zakúpený tovar po použití vymeniť alebo vrátiť. Výnimka je samozrejme v prípade, že by bola uznaná vada tovaru pri riadnej reklamácii.

Ak zákazníčka po aplikácii takéhoto tovaru zistí oprávnenú vadu tovaru, má možnosť nepoškodené a inak neupravované napr. farbenie, melírovanie, strihanie, umývanie alebo inak chemicky alebo mechanicky poškodený tovar vrátiť.

Každé ľudské vlasy sú jedinečné, preto sa môžu správať pri rovnakých podmienkach a vykonaných úkonoch odlišne. Veľmi dôležitou súčasťou je pravidelná dôkladná starostlivosť o vlasy.

Ľudské vlasy sa môžu pôsobením rôznych vplyvov, napríklad po umytí alebo inom úkone, rôzne správať. Môžu sa napríklad vlniť, točiť, stratiť svoj ​​pôvodný tvar, lesk či strácať svoju farbu, zamotávať sa. Na tieto zmeny sa záruka nevzťahuje.

V prípade uznanej reklamácie, Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za nový. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (NIE na dobierku) na našu adresu.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

Zhoda s kúpnou zmluvou

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Ak to pripúšťa povaha veci, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predvedená.

Výnimkou uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou, má kupujúci spotrebiteľ po celú dobu zákonnej záručnej doby, ak sa vyskytne počas nej vada, v závislosti od charakteru tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva kupujúci. Predávajúci na vhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob. Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, nedohodol ak sa predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej lehote. Nevybaví Ak predávajúci reklamáciu v uvedenej lehote, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

5. Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na tomto odkaze.

6. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 14.12.2016 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.