Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami sú upravené vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je prevádzkovateľ obchodu Ing. Tomáš Opravil, IČ: 76508731, DIČ: CZ8507124142 sídlem: Sibiřská 55, 62100 Brno, platcu DPH (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci.

Ďalšie potrebné informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.vlasylacno.sk v sekcii "Kontakty".

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. Na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto obchodných podmienok, ktorých neoddeliteľnú súčasť je reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru a balného.

2. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho - odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo podľa §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 • tovar nesmie javiť známky používania alebo opotrebovania
 • tovar musí byť kompletný vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky aj prípadné bonusy
 • tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený
 • spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať tiež originál alebo kópiu faktúry
 • písomné odstúpenie musí byť dodané najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí tovaru zákazníkom (ideálne rovno spolu s tovarom)
 • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá
 • v lehote najneskôr 14 dní od obdržania tovaru nás písomným podpísaným odstúpením od zmluvy informujte o zámere vrátiť tovar, do listu uveďte meno a adresu a číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí - vraciame iba formou bankového prevodu na účet (zloženkou NIE)

Ak uplatní kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. V prípade, že je potrebné tovar uviesť do pôvodného stavu či prebaliť má predávajúci nárok aj na uhradenie týchto vynaložených nákladov.

Korešpondenčná adresa pre vrátenie tovaru a zaslanie odstúpenia od zmluvy:

Vlasylacno.sk
Sibiřská 55
621 00 Brno
ČR

Pri súčasnom splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zašleme vopred dohodnutým spôsobom čiastku za tovar a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní písomného odstúpenia od zmluvy.

Storno objednávky - objednávku možno stornovať do 12 hodín od objednania, pokiaľ už tovar nebol do tej doby expedovaný a nedošlo k vzniku žiadnych nákladov na strane predávajúceho. Nákladmi sa rozumejú napr. telefonické hovory so zákazníkom, distribútorom, príprava tovaru, balenie či príprava expedície a úhrada poštovného prepravnej spoločnosti, náklady na vrátenie tovaru distribútorovi apod.

Ak si výslovne v zmluve nedohodnú, že neprevzatím tovaru sa zmluva ruší, platí, že uzavretá zmluva je pre obe strany záväzná. Nesplnením čiastkovej povinnosti z nej vyplývajúce, teda typické prevzatie tovaru, sa vystavujete sankcii spravidla v podobe povinnosti zaplatiť dohodnutú zmluvnú pokutu, alebo prinajmenšom uhradiť škodu spôsobenú zmarenou dopravou.

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb.) podľa našich obchodných podmienok. Nevyzdvihnutím dobierky záväznosť objednávky nekončí. Ak si tovar objednaný na dobierku nevyzdvihnete, budete kontaktovaní k uhradeniu poštovného za nevyzdvihnutú zásielku. Ak nebude poštovné uhradené do 10 dní, bude Vám účtovaná zmluvná pokuta vo výške 300 Kč.

5. Práva a povinností z chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa, vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:

 • u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

6. Vybavenie reklamácie

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Kupujúcim, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba 24 mesiacov je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

Postup pri reklamácii:

 • informujte nás o reklamácii písomne ​​či e-mailom
 • tovar zašlite so všetkým príslušenstvom a s faktúrou ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 • k tovaru pripojte stručný popis vady, Vašu adresu pre zaslanie späť a kontakt na Vás

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku a zašleme Vám tovar opravený/vymenený späť.

Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnenom úkone na nich. Vzhľadom k tomu, že samotný ľudský vlas je obzvlášť citlivým materiálom a akýmkoľvek úkonom je ho možno narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď, pričom mieru zmeny štruktúry nie je možné z povahy samotného tovaru určiť. Kupujúci preberá zodpovednosť za použitie výrobku.

Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite vlastnej danému predávanému typu, druhu a prevedeniu vlasov. Z hygienického dôvodu nie je možné zakúpený tovar po použití vymeniť alebo vrátiť. Výnimka je samozrejme v prípade, že by bola uznaná vada tovaru pri riadnej reklamácii.

Ak zákazníčka po aplikácii takéhoto tovaru zistí oprávnenú vadu tovaru, má možnosť nepoškodené a inak neupravované napr. farbenie, melírovanie, strihanie, umývanie alebo inak chemicky alebo mechanicky poškodený tovar vrátiť.

Každé ľudské vlasy sú jedinečné, preto sa môžu správať pri rovnakých podmienkach a vykonaných úkonoch odlišne. Veľmi dôležitou súčasťou je pravidelná dôkladná starostlivosť o vlasy.

Ľudské vlasy sa môžu pôsobením rôznych vplyvov, napríklad po umytí alebo inom úkone, rôzne správať. Môžu sa napríklad vlniť, točiť, stratiť svoj ​​pôvodný tvar, lesk či strácať svoju farbu, zamotávať sa. Na tieto zmeny sa záruka nevzťahuje.

V prípade uznanej reklamácie, Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za nový. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (NIE na dobierku) na našu adresu.

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Z. z.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

8. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.